هفتمین جلسه شورای مرکزی مجامع کشوری دانشجویی و جوانان همزمان با هفتادمین سالروز تشکیل سازمان جوانان برگزار شد