بازدید مسئولان استان کرمان از مسابقات فرهنگی – امدادی رفاقت مهر و حمایت از کمپین قند پارسی