سری ۳۹و ۴۰ همراه کارت جوان سازمان جوانان صادر و به استان ها ارسال شد

سری سی و نهم و چهلم همراه کارت جوان صادر و به استان ها ارسال شد.

برای مشاهده لیست کارت های صادر شده مرحله ۳۹ و ۴۰ لینک های زیر را دنبال کنید.

 

همراه کارت های جوان صادر شده سری سی نهم

همراه کارت های جوان صادر شده سری چهلم