گفتگوی زنده رئیس سازمان جوانان در برنامه حرف حساب از شبکه اول سیما با موضوع تشریح فعالیت های تابستانی سازمان جوانان

حضور دکتر مسعود حبیبی در برنامه زنده حرف حساب از شبکه اول سیما با موضوع تشریح فعالیت های تابستانی سازمان جوانان