گزارش تصویری// جلوه هایی از پذیرش اعضای کانون های جوانان در اردوهای نشاط و امید

عکس: فاطمه مرتضوی