گزارش تصویری// از متن تا حاشیه همراه با آغاز دوره دوم اردوهای کشوری نشاط و امید سازمان جوانان

عکس: مجتبی رضایی