تشکیل حلقه ی انسانی باشعارنه به اعتیاد توسط اعضاء جوانان جمعیت شهرستان ایلام

جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان ایلام با تشکیل حلقه های انسانی در میدان 22 بهمن با شعار نه به اعتیاد به استقبال هفته ی مبارزه بامواد مخدر رفتند.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان ایلام؛ در این فعالیت نمادین جوانان جمعیت هلال احمرباتشکیل زنجیره ی انسانی به دنبال ایجاد حساسیت در جامعه علی الخصوص قشرجوان می باشند، آنها باشعار نه به اعتیاد در راستای آگاه سازی جامعه قدم برداشتندو در ضمن با توزیع بروشورهای ((باورهای غلط در جوانان در راستای مصرف موادمخدر)) هشدارهای لازم در راستای سوء مصرف موادمخدروباورهای غلطی که دربین جوانان وجود داردآگاه سازی کردند.