رمضان، ماه بندگی

اله من معبود من
سر بر آستان بندگی تو فرود آورده ام
تویی آن رفیق من وقتی که هیچ رفیق و یار دلسوزی ندارم

سر بر آستان تو مینهم و هر بار با سجده ام و هر بار با اشهد و ان لا اله الله گفتنم مهر بندگی بر پیشانیم میکوبم تا یادم باشد تویی اول و آخر
و امروز آمده ام با یک دنیا آرزو که برایت بگویم تو باشی روا کننده ی حاجات ها
آمده ام تا بگویم من جهانی میخاهم با منجی تو با خلیفه تو تا دنیایی باشد سراسر مهربانی ، محبت ، عشق و صلح….

عکس نوست: مهدی مستوی.خوزستان