شب قدر، برتر از هزار ماه است

شما هم نظر خود را ارسال کنید