ماه مبارک رمضان


رمضان ماه نزول قرآن و طواف فرشتگان گرد فرشتگان است

فرشتگان مهربان سازمان جوانان که آیینه دلشان همچو مصحف قرآن پاک و سراسر عبودیت باری تعالی است

عکس نوشت: مهدی مستوی. خوزستان