غبارروبی گلزار شهدا

ما بر عهدی که بسته ایم استوار مانده ایم.

سلام بر جوان ۲۶ ساله ای که چشم بر همه تمایلات دنیویش رفت تا ما امروز به راحتی نفس بکشیم
امروز پس از دونسل ما جوانان آمده ایم تا پیمان محکم کنیم
آمده ایم تا بگوییم آرام بخوابید که ما راهتان را استوارتر و با قدمهای محکمتر ادامه خواهیم داد تا روز موعود روز جهانی پر از صلح

عکس نوشت: مهدی مستوی. خوزستان