ابرها خشمگین و جوانان آرام/ ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی

پرچم خوشرنگ جوانان گرمای محبت میبخشد به مسافران نوروزی که به بهبهان پهشت پنهان خوزستان سفر میکنند و ابرهایی بی قرارند و خشمگین برای بارش محبت بر تلاشگرانی که مهربانانه خدمت میکنند به مسافران نوروزی

عکس نوشت:مهدی مستوی/ خوزستان

یک دیدگاه برای این نوشته ارسال شده است

Comments are closed.