- سازمان جوانان جمعیت هلال احمر - http://rcsy.ir -

رونمایی از طرح ابتکاری تیم سحاب استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری؛ محمدرضا عرب گفت: نظر به اینکه طرح امسال به نام بهرفت (بهبود رفتارهای ترافیکی)نام گذاری شد و با در نظر گرفتن نظرات و پیشنهادهای سرتیم های نوروزی در کارگاه آموزشی سرتیم ها در بهبود هرچه بهتر این طرح اجرایی با عنوان TED سحاب (مبنی بر کارایی تیمی) به صورت استانی اجرا شد.

وی ادامه داد: بنری سفید با عنوان بهرفت در اختیار تیم های سحاب شهرستان ها قرار گرفته است. تیم سحاب ضمن ارایه خدمات بشر دوستانه و امدادی نظیر سنجش و پایش فشار و سایر خدمات امدادی و بشر دوستانه، بنر خالی مذکور را به خانواده گردشگر نشان داده و ضمن جویاشدن از مبدأ مسافرت، نظرات انها را راجع به طرح و‌ کلمه بهرفت به صورت یک کارتیمی جویا شده که همه‌ی پاسخ‌ها در قالب کلیدواژه و مختصر و کوتاه، روی بنر مذکور با خط خوانا، نوشته می‌شود و درنهایت خانواده طرح هایی که میتواند به بهبود مشکلات ترافیکی کمک کند را بررسی ونتیجه گیری می کنند.

محمدرضا عرب هدف از اجرای طرح را این چنین عنوان نمود :از جمله فواید این طرح درگیر نمودن خود خانواده ها در بررسی و یافتن ایده برای حل و بهبود رفتارهای ترافیکی است و در پایان طرح ایده ها ونظرا ت جمع آوری شده بررسی و مشکلات ارزیابی می شود.