پوستر نخستین جشنواره ملی سرود و تئاتر “احسان”

برای دریافت پوستر در سایز اصلی بر روی اینجا کلیک کنید.