طرح ملی پیمان منطقه چهار

سفیری برای عشق به انسان ها

درکنار حرم امام هشتم وجودمان را دوباره پاک کردیم واز زیبایی های شهرطرقبه بصرمان سیراب شد واز دانش خود آگاهی ونگرش مثبت به زندگی وهمنوعان معنا یافتیم.
سعی خواهم کرد برای عشق به انسانها وهمیاری به آنان سفیری باشیم که شاید وشاید انسانی را از ورطه ناآگاهی به قله آشنایی باوجودش برسانم .

عکس نوشت: فاطمه آریایی . استان خراسان رضوی