طرح ملی پیمان منطقه چهار

رفیقان را درون جان نگهدار که آنها پر بهاتر از جهانند

رفیقان ، دوستان ده ها گروهند که هریک درمسیر امتحانند
گروهی صورتک برچهره دارند به ظاهردوست اما دشمنانند
گروهی وقت حاجت خاک بوسند ولی هنگام خدمت ها نهانند
گروهی خیر و شر درفعلشان نیست نه زحمت بخش و نه راحت رسانند
گروهی دیده ناپاکند ، هشدار نگاه خود به هرسو میدوانند
بر این بی عصمتان ننگ جهان باد که چون خوکند و بل بدتراز آنند
ولی یاران هم دل از ره لطف به هرحالت که باشند ، مهربانند
رفیقان را درون جان نگهدار که آنها پر بهاتر از جهانند

عکس نوشت: میلاد کلاته ملایی . استان خراسان شمالی