طرح ملی پیمان منطقه چهار


یکی از بزرگ ترین باور هایی که ادم را به سمت نابودی می برد.درست پنداشتن جمله ی ‌‌‌''فقط همین یکبار''''فقط همین یک شب'' است .

عکس نوشت: حامد عاقبتی .استان خراسان شمالی