حضور و گفتگوی رئیس سازمان جوانان با مربیان طرح «بهرفت»

دکتر مسعود حبیبی، رییس سازمان جوانان با حضور در جمع شرکت کنندکان کارگاه آموزشی طرخ "بهرفت" با آنان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار صمیمانه، حدود 15 نفر از اعضا به بیان موضوعات و مسائل مرتبط با فعالیت های سازمان پرداختند.