در مسابقه پیامکی ماه مهربان شرکت کنید و برنده شوید

ماه مهربان باز هم یک مسابقه پیامکی برای غنچه های هلال طراحی کرده که این مسابقه به شرح زیر است.

از میان سه تصویری که می بینید کار کدام بچه اشتباه است و نباید آن را انجام دهد. پاسخ صحیح را به شماره ۱۰۰۰۱۴۷ پیامک کنید.

لطفا به همراه پاسخ مسابقه، شماره مجله و شماره مسابقه، نام و نام خانوادگی، نام شهر و استان را هم پیامک کنید.

یعنی بنویسید مجله ۴۳، مسابقه ۱۵، نام و نام خانوادگی…، نام شهر…، نام استان…، پاسخ…

توجه داشته باشید که این مسابقه ویژه کودکان ۵ تا ۹ ساله است. پاسخ های خود را تا پایان بهمن ماه ارسال کنید.