توانمند سازی سالمندان و محرومان

مهربان باش تاجاودانه شوی

عکس نوشت: زهرا طافی. خوزستان