منابع آموزشی کتاب دادرس

برای دانلود هریک از بخش ها، روی نوشته های آبی رنگ، کلیک کنید.

 

جلد:

عکس جلد: دانلود

پی دی اف جلد: دانلود

 

فصل اول (پناه گیری و خروج ایمن): 

پی دی اف: دانلود

 

فصل دوم (ارزیابی و کنترل علایم حیاتی):

پی دی اف: دانلود

پاور پوینت/ ارزیابی و کنترل علایم حیاتی: دانلود

پاور پوینت/ خفگی ها: دانلود

عکس ها/ ارزیابی و کنترل علایم حیاتی: ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷   ۸ 

عکس ها/ خفگی ها: ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷ 

 

فصل سوم:

پی دی اف: دانلود

 

فصل چهارم:

پی دی اف: دانلود

پاورپوینت/ بانداژ آرنج: دانلود

پاور پوینت/ بانداژ دست: دانلود

پاور پوینت/ بانداژ دست و گردن: دانلود

پاور پوینت/ بانداژ کف دست: دانلود

پاور پوینت/ بانداژ پا: دانلود

پاور پوینت/ بانداژ سر: دانلود

پاورپونت/ کنترل خونریزی: دانلود

عکس ها/ بانداژ آرنج: ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶ 

عکس ها/ بانداژ دست: ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷    ۸  

عکس ها/ بانداژ دست و گردن: ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷   ۸

عکس ها/ بانداژ کف دست: ۱   ۲   ۳   ۴   ۵    ۶   ۷ 

عکس ها/ بانداژ پا: ۱  ۲   ۳   ۴  ۵   ۶  ۷   ۸

عکس ها/ بانداژ سر: ۱   ۲   ۳    ۴   ۵   ۶   ۷   ۸

عکس ها/ کنترل خونریزی: ۱   ۲    ۳    ۴   ۵   ۶

 

فصل پنجم: 

پی دی اف: دانلود

پاورپوینت/ آتل بندی پا (بخش اول): دانلود

پاورپوینت/ آتل بندی پا (بخش دوم): دانلود

پاورپوینت/ آتل بندی دست: دانلود

عکس ها/ آتل بندی پا (بخش اول): ۱   ۲    ۳   ۴   ۵   ۶   ۷   ۸ 

عکس ها/ آتل بندی پا (بخش دوم): ۱   ۲   ۳    ۴   ۵   ۶   ۷   ۸ 

عکس ها/ آتل بندی دست: ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶ 

 

فصل ششم: حمل مصدوم

پی دی اف: دانلود

پاورپوینت/ حمل چهارمچ: دانلود

پاورپوینت/ حمل گروهی: دانلود

پاورپوینت/ حمل زنبه ای: دانلود

عکس ها/ حمل چهارمچ: ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷   ۸

عکس ها/ حمل گروهی: ۱   ۲   ۳    ۴   ۵   ۶   ۷   ۸  

عکس ها/ حمل زنبه ای: ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷   ۸ 

 

فصل هفتم: اطفای حریق

پی دی اف: دانلود

پاورپوینت/ انواع خاموش کننده: دانلود

پاورپوینت/ انواع مواد قابل اشتعال: دانلود

پاورپوینت/ استفاده از خاموش کننده: دانلود

پاورپوینت/ شماره تلفن ضروری: دانلود

عکس ها/ انواع خاموش کننده: ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷ 

عکس ها/ مواد قابل اشتعال: ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷    ۸   ۹   ۱۰  

عکس ها/ مسایل حریق: ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶ 

عکس ها/ شماره تلفن ضروری: ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷   ۸   ۹   ۱۰   ۱۱   ۱۲   ۱۳  

عکس ها/ جدول حریق و جهت باد: ۱  ۲   ۳  

عکس ها/ پازل: ۱  ۲  ۳  ۴

 

فصل هشتم: اسکان اضطراری

پی دی اف: دانلود

پاورپونت/ اسکان اضطراری: دانلود

عکس ها/ اسکان اضطراری: ۱    ۲    ۳    ۴   ۵    ۶    ۷    ۸    ۹   ۱۰