استان بوشهر

اجرای نذر سلامت در بوشهر
اجرای نذر سلامت در دهه آخر ماه صفر توسط اعضاء جوانان استان بوشهر با رعایت پروتکل های بهداشتی اجرا شد.